Публічна угода оферти

ДОГОВІР-ОФЕРТУ


 1. Загальні положення
  1. Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) «Система ігрових серверів ARKWTF» (надалі «Виконавець») для повністю дієздатної фізичної особи (далі – «Замовник»), яка прийме цю пропозицію, на вказаних нижче умовах.
  2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов цього договору-оферти, що підтверджує укладання Договору на запропонованих умовах, факт здійснення Замовником оплати вартості замовленого на сайті (або іншим способом) товару.
  3. Моментом повного та беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт підтвердження готовності здійснити оплату послуги Виконавця за допомогою натискання кнопки «Сплатити» на сайті http://arkwtf.com/. Текст цього Договору-оферти (далі за текстом – «Договір») розташований за адресою: http://arkwtf.com/?page=oferta.
  4. Здійснюючи акцепт Договору в порядку, визначеному п. 1.3 Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомлений, згоден, повністю та беззастережно приймає всі умови Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті Договору, у тому числі у додатках до Договору. , що є його невід'ємною частиною.
  5. Клієнт погоджується, що акцепт Договору в порядку, зазначеному в п. 1.2 Договору, є укладенням Договору на умовах, викладених у ньому.
  6. Договір не може бути відкликаний.
  7. Договір не вимагає скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем (далі - Сторони) і зберігає при цьому юридичну силу.
 2. Предмет договору
  1. Предметом цього Договору є відшкодування Виконавцем послуг у сфері розваг відповідно до умов цього Договору.
  2. Замовник повністю приймає умови Договору та оплачує послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.
  3. Послугами, що надаються за цим договором, є надання сервісів та віртуальних предметів для онлайн-ігор наданих на сайті, що проводяться в онлайн режимі.
 3. Оплата Послуг
  1. Вартість послуг за Договором визначається відповідно до чинних цін і прописана на сайті http://arkwtf.com/
  2. Вартість послуги може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку.
  3. Спосіб оплати послуги вказано при оформленні платежу.
  4. Замовник має право на повернення оплачених послуг у таких випадках як припинення роботи сайту з технічних або інших причин на термін більше однієї доби, скасування платності надання послуг на сайті у зв'язку зі зміною маркетингової політики Виконавця. Повернення платежів здійснюється за заявкою Замовника направленою Виконавцю на електронну адресу support@arkwtf.com
 4. Інтелектуальна власність
  1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на сайті http://arkwtf.com/ є власністю Виконавця.
 5. Особливі умови та відповідальність сторін.
  1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність послуг при виконанні Замовником встановлених вимог та правил, розміщених на сайті http://arkwtf.com/.
  2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії, страйки, цивільні хвилювання, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути виконання Виконавцем Договору.
  3. Виконавець не несе відповідальності за якість зв'язку загального користування або служб, що надають доступ Замовника до його послуг.
 6. Конфіденційність та захист персональної інформації
  1. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію.
  2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих та застосовних вимог закону.
  3. Виконавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Сайту http://arkwtf.com/. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
  4. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на сайті http://arkwtf.com/ у загальнодоступній формі.
 7. Порядок розгляду претензій та суперечок
  1. Претензії Замовника щодо послуг приймаються Виконавцем до розгляду електронною поштою протягом 2 (робочих) днів з моменту виникнення спірної ситуації.
  2. При розгляді спірних ситуацій Виконавець має право запросити у Замовника всю цікаву документацію щодо розглянутого заходу. В разі ненадання Замовником документів протягом 1 робочого дня після дня вимоги, претензія до розгляду Виконавцем не підлягає.
  3. Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер надання послуг, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок урегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.
 8. Інші умови
  1. Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.
  2. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від послуг Виконавця. У разі односторонньої відмови Замовника від послуг Виконавця здійснена оплата не повертається, але може бути перенесена на іншу послугу.
  3. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які умови цього Договору в будь-який час, опубліковуючи всі зміни на своєму сайті.
  4. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
  5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору та правил не тягне за собою недійсність інших положень.
 9. Реквізити Виконавця
   «Система ігрових серверів ARKWTF»
   03039 Київ
 10. Контактні дані
   Адреса електронної пошти: support@arkwtf.com